O projekcie

 

"Wczoraj bierni, dziś aktywni. Kompleksowy projekt aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo powyżej 30 roku życia zamieszkałych na terenach wiejskich województwa mazowieckiego" nr RPMA.08.02.00-14-4412/16

 

Projekt pt. "Wczoraj bierni, dziś aktywni. Kompleksowy projekt aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo powyżej 30 roku życia zamieszkałych na terenach wiejskich województwa mazowieckiego" nr RPMA.08.02.00-14-4412/16 realizowany jest przez spółkę BWRz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy Działania 8.2 Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
Całkowita wartość projektu: 1 868 750,40 zł
Wysokość dofinansowania: 1 775 312,88 zł

 

Cele projektu:
Celem głównym projektu jest zatrudnienie minimum 48 z 120 uczestników (72K,48M), w wieku 30 lat i więcej, biernych zawodowo, mieszkających na terenach wiejskich województwa Mazowieckiego należących co najmniej do jednej z następujących grup: kobiety(72K), osoby o niskich kwalifikacjach(14K,10M), osoby powyżej 50 r.ż. (7K,5M), osoby niepełnosprawne (7K,5M) dzięki uczestnictwu w projekcie aktywizacji zawodowej i nabyciu kompetencji przez 27 uczestników (16K,11M) w zawodzie Pracownik Obsługi Biurowej oraz kompetencji w zawodzie Przedstawiciel Handlowy przez 27K i 18M od 11.2016 do 02.2018 r.
 
Planowane efekty projektu:
W wyniku realizacji powyższych działań planuje się osiągnięcie nw. wskaźników:
1.Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie, pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującym i na własny rachunek) - 38 (23K, 15M)
2.Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie, pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) - 5 (3K, 2M)
3.Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie, pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) - 5 (3K, 2M)
Wskaźniki efektywności zatrudnieniowej dla:
-osób w wieku 50 lat i więcej - 38%
-kobiet - 44%
-osób z niepełnosprawnościami - 38%
-osób o niskich kwalifikacjach - 34%

 

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY! zaś każdy z uczestników za udział w poszczególnych formach wsparcia będzie otrzymywał wynagrodzenie w postaci stypendium szkoleniowego i lub stażowego.